Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor de diensten van Enjoy Horsetraining. Bij bevestiging van de dienst ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en gaan we er vanuit dat deze gelezen is vóór de eerste dienst wordt afgenomen.

Paardeneigenaar/klant, hierna te noemen “opdrachtgever” en Enjoy Horsetraining, gevestigd te Ede vertegenwoordigd door Denise Leeuw, hierna te noemen “lesgever” zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Inhoud van de algemene voorwaarden en opdracht werkzaamheden

 • Lesgever zal diensten leveren in de vorm van paardentrainingen, middels grondwerk- en/of rijles;

 • Lesgever geeft instructie aan de opdrachtgever;

 • De instructie betreft het verbeteren van de omgang met het (eigen) paard;

 • Onder de instructie is tevens begrepen het door de opdrachtgever zelfstandig tot uitvoerig brengen van het geïnstrueerde, waarbij lesgever aanwezig is;

 • De instructie vindt plaats bij het terrein van het paard van de opdrachtgever, dan wel daarbuiten tijdens de training;

 • De opdrachtgever verstrekt lesgever alle bevoegdheid en informatie die benodigd is voor een goede en veilige uitvoering van de diensten.

Artikel 2. Duur

 • Deze voorwaarden gelden vanaf de datum op de eerst geleverde training door lesgever aan de opdrachtgever en is voor onbepaalde tijd van toepassing tijdens de diensten;

 • Indien de opdrachtgever de beschreven voorwaarden niet naleeft, heeft lesgever het recht om de samenwerking per direct te beëindigen. Zij zal de opdrachtgever hiervan middels Whatsapp op de hoogte stellen en hierdoor zal de opdrachtgever geen gebruik meer kunnen maken van de diensten van lesgever.

Artikel 3. Verplichtingen opdrachtgever

 • De opdrachtgever is verplicht om het dragen van een goedgekeurde cap bij de rijlessen en de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven;

 • De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor alle betrokkenen bij het paard dat ze deze voorschriften naleven tijdens de diensten van lesgever;

 • De opdrachtgever stemt door gebruikmaking van de diensten in met de algemene voorwaarden en heeft van de inhoud kennis genomen;

 • De opdrachtgever is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het trainen, berijden en omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onbereikbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie;

 • Trainingen die uiterlijk 24 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen in overleg met de lesgever worden ingehaald;

 • Trainingen die minder dan 24 uur van te voren zijn afgezegd wordt, in verband met de gereserveerde tijd, 100% van het tarief in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 4. Verplichtingen lesgever

 • De lesgever heeft voldoende kennis over paarden en beschikt over minimaal coaching credits Master level 3 van Irwin Insights, Centered Riding niveau 1 en KNHS Aspirant instructeur opleiding;

 • De lesgever volgt ieder jaar één of meerdere bijscholing(en);

 • Het is de lesgever toegestaan de vorenbedoelde voorwaarden tussentijds te wijzigen. De wijzigingen zullen steeds schriftelijk aan de klant worden bekendgemaakt op de website van lesgever;

 • De lesgever heeft bij het aangaan van de overeenkomst een afschrift van de algemene voorwaarden ter inzage in haar auto aanwezig liggen, tevens zijn deze beschikbaar via de website van lesgever.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 • Als een paard de lesgever iets aandoet (bijv. trapt of bijt), valt dit onder de verzekering van de paardenhouder (net zoals wanneer een hond een derde bijt, dit onder de verzekering van de eigenaar valt) en dat geldt ook als een paard op hol slaat en zichzelf daarbij bezeert;

 • De opdrachtgever is gedurende de diensten aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit gebreken, brand of andere omstandigheden van de zich op zijn terrein bevindende zaken;

 • De opdrachtgever is verantwoordelijk dat zijn stalgenoten bekend zijn van de aanwezigheid van lesgever in en om de stal van het paard;

 • De lesgever is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade;

 • Gedurende de dienst is de opdrachtgever aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit gedragingen van de op de stal aanwezige dieren;

 • Partijen komen overeen dat lesgever ten opzichte van de opdrachtgever niet aansprakelijk zal zijn voor enige vorm van schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van een dier, noch voor verlies of diefstal van de op zijn (bedrijfs)terrein aanwezige persoonlijke eigendommen, noch voor enigerlei vorm van schade ontstaan uit andere oorzaak. Opdrachtgever vrijwaart lesgever voorts ter zake van eventuele aanspraken van derden jegens lesgever;

 • De lesgever is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de opdrachtgever van de veiligheids- en algemene voorwaarden, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de lesgever;

 • De lesgever is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door nalatig handelingen van de lesgever;

 • De aansprakelijkheid van de lesgever voor directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de lesgever zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Artikel 6. Prijzen

 • Voor de instructie is een tarief overeengekomen, deze is via de website van lesgever zichtbaar;

 • De lesgever is gerechtigd om jaarlijks de tarieven te verhogen. De prijzen vermeld op de website zijn bindend en worden vooraf per Whatsapp aan de opdrachtgever doorgegeven;

 • De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling aan de lesgever en wel uiterlijk vóór aanvang van de periode waarover het lesgeld verschuldigd is door overmaking op een door de lesgever op te geven bankrekeningnummer;

 • Diensten die minder dan 24 uur van te voren zijn afgezegd wordt 100% van het tarief in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 7. Verzekeringen

 • De lesgever heeft een geldige ongevallen- aansprakelijkheidsverzekering. Met deze ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering is lesgever gedekt tegen materiële schade of letselschade, beide geleden door derden en veroorzaakt door een handelen of nalaten van lesgever.